JRF/SRF/RA vacancy at Yogi Vemana University | M.Sc with GATE/NET eligible